Avís legal

D’acord amb la Llei 34/2002 s’informa que el domini www.retolsmateu.cat és propietat de:

MANEL MATEU MUNELLS

NIF: 77897579Y

Domicili: Av. Matalosquer, s/n

17800-Olot

Telèfon: 972.426.85.47

Correu electrònic: info@retolsmateu.cat


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
:

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per RÈTOLS MATEU en aquesta pàgina web pertanyen a RÈTOLS MATEU que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.

En cap cas l’accés a aquesta pàgina web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part del seu titular, llevat que aquest estableixi expressament el contrari.

Queda totalment prohibida la utilització total o parcial de cap element o material inclòs en aquesta pàgina web, així com la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució sense autorització expressa de RÈTOLS MATEU, ni la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web.

ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB :

Tant l'accés al lloc web com l'ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts del lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de RÈTOLS MATEU, de la resta d'usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest lloc web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.

RÈTOLS MATEU no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per RÈTOLS MATEU a través del seu lloc web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l'ús de versions no actualitzades del sistema.

ENLLAÇOS DE TERCERS :

En cas que RÈTOLS MATEU inclogui en el seu lloc web enllaços a pàgines dels seus col·laboradors, únicament amb la intenció de fer difusió d’aquests. RÈTOLS MATEU no es fa responsable ni dels continguts ni de les informacions comercials incloses en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web a la qual es tingui accés des d’aquest lloc web, pàgines a les quals l’interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.

De la mateixa manera, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del present lloc web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l'usuari, eximint igualment a RÈTOLS MATEU de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el que s'ha descrit anteriorment.

XARXES SOCIALS:

RÈTOLS MATEU pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de RÈTOLS MATEU es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

RÈTOLS MATEU tractarà les seves dades amb la finalitat d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d'activitats, productes o serveis de RÈTOLS MATEU així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin

activitats presumptament il•lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que RÈTOLS MATEU consideri no apropiats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció del ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, RÈTOLS MATEU es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS:

RÈTOLS MATEU es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l'obligació, per part de l'usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l'existència de canvis, prenent com a referència la data de l'última actualització.